Projekt fokus Vombsjön

Fokus Vombsjön är ett samarbetsprojekt mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.Vill du hålla dig uppdaterad om vad som pågår i projektet? Skicka då ett mail till fokusvombsjon@kavlingean.se så får du ett mail när ny information har lagts ut på denna sida.

Dvärgag återfunnen vid Vombsjön! Visste du att Vombsjön hyser flera rödlistade arter? En av dessa är dvärgag, Cyperus fuscus, som man länge trott varit försvunnen ur den svenska floran. 2013 hittades den vid Vombsjöns stränder och har noterats flera gånger sedan dess. Foto: Per Nyström

Vad händer just nu?

Algväktarprojektet är nu igång. Besök sidan för algblomning här (Algblomning Vombsjön).

Aktivitet 1, Digitalisering, arkivering och tillgängliggörande av befintlig information och kunskap om Vombsjön, har påbörjats under hösten 2018 och planeras att slutföras 2019.

Aktivitet 3, miljöövervakning, har påbörjats under 2018 då en kartläggning och sammanställning av befintlig miljöövervakning för Vombsjön har genomförts. Mer information om denna studie inklusive resultat kommer att publiceras här på hemsidan efter årsskiftet. Studien kommer att utgöra underlag för projektets fortsatta arbete under 2019.

Välkommen på Fokus Vombsjöns årliga informationsmöte!

Ta del av vårt arbete med Vombsjön det senaste året; vad har vi gjort, vilka resultat har vi fått och hur ser det planerade arbetet ut framöver? Ta tillfället att ställa dina frågor till experter, tipsa oss om dina observationer vad gäller Vombsjön, tala med arbetsgruppens representanter och ta del av aktuellt material.

Mötet börjar med presentation av vårt arbete inom projektets olika aktiviteter, efterföljs av frågestund och avslutas med fika och tid för mingel.

Mötet är planerat den 27 oktober under senare delen av eftermiddagen på Flora Biografen i Sjöbo. Information vad gäller anmälan och tid för mötet kommer längre fram. Mötet är kostnadsfritt.

Hoppas vi ses!

Arbetsgruppen Fokus Vombsjön

Vid frågor kontakta: Linda Parkefelt, projektledare, linda.parkefelt@sydvatten.se, 010-515 10 52

Syfte och Mål

Tre mål har satts upp för projektet:

Att nå kvalitetskraven enligt EUs vattendirektiv gällande Vombsjön, samt minska annan negativ påverkan på Vombsjön orsakad av mänsklig aktivitet i sjön och dess tillrinningsområde.

Skapa fördjupad lokal samverkan, samt samla och samordna aktörer i tillrinningsområdet.

Väcka intresse och engagemang för, samt öka medvetenheten och kunskapen om, Vombsjön vad gäller dess status idag och i framtiden. Mer information om hur projektet är organiserat finns här: Projektbeskrivning

Arbetsområden

För arbetet inom Fokus Vombsjön har en arbetsplan indelad i olika aktiviteter tagits fram. Arbetsplanen med dess aktiviteter kan justeras under projektets gång. De aktiviteter som tagits fram och är aktuella nu är följande:

 1. Digitalisering, arkivering och tillgängliggörande av befintlig information och kunskap om Vombsjön
 2. Status Vombsjön
 3. Miljöövervakning
 4. Fiskförvaltning
 5. Intern fosforbelastning
 6. Extern fosforbelastning
 7. Kommunikationsarbete
Arbetsgrupp
Projektets arbetsgrupp består av representanter från:
 • Lunds kommun
 • Eslövs kommun
 • Sjöbo kommun
 • LRF
 • Markägare
 • Yrkesfisket
 • Sportfisket
 • Sydvatten
 • Kävlingeåns vattenråd
 • Länsstyrelsen (adjungerad)